Logo NADACE ČESKÉHO KUBISMU

Podpora z EU a FM EHP/Norska

V roce 2010 byl Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova podpořen projekt „Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově“. Podporu poskytl Státní zemědělský investiční fond. Výše podpory – cca 1.300 000 Kč.

V roce 2008 byl grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu podpořen projekt "Kubismus na venkově - Obnova interiérů Bauerovy vily". V rámci tohoto projektu byla rekonstruována či pořízena část nábytku a vybavení vily, v interiéru byly instalovány repliky dobových tapet a linoleí a částečně byla rekonstruována původní výmalba.

V roce 2008 bylo schváleno spolufinancování projektu "Vnitřní a vnější expozice Muzea" Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Konkrétně se jedná o výstavbu oplocení podle původního návrhu architekta Josefa Gočára, rekonstrukci parteru vily, sadovou úpravu pozemku a výstavbu parkoviště.

SROP (Společný regionální operační program)

Ministerstvo pro místní rozvoj
  • SROP 2006
    Nadace českého kubismu uspěla v následujícím roce s projektem "Kubismus na venkově", reg.č.: CZ.04.1.05/4.1.06.3/4222. V rámci priority č. 4 Rozvoj cestovního ruchu, podopatření č. 5.4.1.2 Podpora rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu, získala Nadace podporu ve výši 2,1 mil. Kč. Tyto prostředky budou využity k seznámení veřejnosti s projektem a jeho propagaci.

  • SROP 2005
    Nadace českého kubismu se stala úspěšným žadatelem v 3. kole výzvy vyhlášené pro Individuální projekty SROP a získala podporu pro svůj projekt "Rekonstrukce a vybudování muzea a galerie v Bauerově vile od architekta Josefa Gočára", g.č.: CZ.04.1.05/4.2.00.3/1204. V rámci podopatření č. 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu získala Nadace podporu ve výši 17,4 mil. Kč. Finanční prostředky přispěly zásadní měrou k citlivé stavební rekonstrukci Bauerovy vily v souladu s její kulturně-historickou hodnotou a významem.
    (viz. www.kr-stredocesky.cz)


(c) Created by CDI